<b></b> 日本,大阪 (2007年11月) <b></b> 日本,富士山 (2000年11月) <b></b> 日本,青森縣 (1994年8月) <b></b> 日本,東京 (2007年2月) <b></b> 日本,京都(1989年10月) <b></b> 日本,東京 (2005年11月) <b></b> 日本,東京 (2005年4月) <b></b> 日本,東京 (2004年12月) <b></b> 日本,富士山 (2004年10月) <b></b> 日本,東京 (2004年4月) <b></b> 日本,東京 (2004年1月) <b></b> 日本,富士山 (1989年5月) <b></b> 日本,東京 (1990年2月) <b></b> 日本,東京 (1986年7月) <b></b> 日本,靜岡縣 (1992年7月) <b></b> 日本,東京 (1987年12月)